صفحه اصلیگالري عكسدرباره فروشگاهمحصولاتتماس با ما
ليست تخفيفات ماه رمضان
بارکد درصد کالا تامین کننده    
101610600010001 47 برگ آلوئه ورا (گونه بار باد نسيس ميلر)  کواس کالا-برگ آلوئه ورا 1390/04/01 1390/06/31
           
101710400010001 10 خرما مضافتي راه ابریشم-خرما 1390/04/01 1390/06/31
10543 10 خرما مضافتي راه ابریشم-خرما 1390/04/01 1390/06/31
           
############# 50 برگ آلوئه ورا (سایز بزرگ) مجتمع ابراهیمی-آلوئه ورا 1390/04/01 1390/06/31
############# 50 برگ آلوئه ورا (سایز متوسط) مجتمع ابراهیمی-آلوئه ورا 1390/04/01 1390/06/31
############# 50 برگ آلوئه ورا (سایز کوچک) مجتمع ابراهیمی-آلوئه ورا 1390/04/01 1390/06/31
           
6260511756221 5 روغن زيتون 250 گرمي تصفيه شده Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756238 5 روغن زيتون 500 گرمي تصفيه شده Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756245 5 روغن زيتون 250 گرمي بكر Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756252 5 روغن زيتون 500 گرمي بكر Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756283 5 كنسرو زيتون ويژه Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756665 5 كنسرو زيتون ويژه بدون هسته Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756672 5 كنسرو زيتون ويژه داراي فلفل Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756689 5 كنسرو زيتون ويژه پر شده با سير Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
6260511756696 5 كنسرو زيتون ويژه پر شده با بادام Oila گلرنگ 1390/04/01 1390/06/31
           
6260152350048 5 شكر1700 گرمي  به پخش 1390/04/01 1390/06/31
6260152350031 5 شكر 900 گرمي  به پخش 1390/04/01 1390/06/31
6260773400511 5 قند شكسته 700 گ  55 به پخش 1390/04/01 1390/06/31
6260152350024 5 قند شكسته700 گرمي به پخش 1390/04/01 1390/06/31
6260773400504 5 قند شكسته 400 گ  55 به پخش 1390/04/01 1390/06/31
6260152350017 5 قند شكسته 400 گرمي  به پخش 1390/04/01 1390/06/31
           
6260396000198 5 سينه بي پوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000136 15 سينه بي پوست 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000051 5 جوجه كبابي ساده900گرمي بي استخوان طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000594 5 جوجه كبابي زعفراني  دودي900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000587 5 جوجه كبابي زعفراني  ليمويي900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035169 5 جوجه كبابي زعفراني  اسپايسي900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000044 5 جوجه با استخوان زعفراني 900گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000337 5 جوجه با استخوان ساده 900گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000280 5 شنسل ران بدون آرد900گرمي(ساده) طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000150 5 شنسل  سينه بدون آرد900گرمي(ساده) طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000242 5 شنسل ران   باآرد900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035329 5 شنسل ران با شير  باآرد900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035312 5 شنيسل سينه با شير  باآرد900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000563 5 شنسل  سينه باآرد900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000426 5 كردن  بلو 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396002115 5 چيكن استيك 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000419 5 كويسكي900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396002109 5 سينه چرخ كرده 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000501 5 ناگت 450 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396005015 5 كتلت مرغ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396020516 5 بال ساده 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396020554 5 گردن بي پوست 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000143 5 بال كبابي زعفراني 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000068 5 بازو كبابي زعفراني 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035053 5 بال سوخاري 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000259 5 بازو ساده 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000167 5 جوجه چيني(پاچين) 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000545 5 كباب چوبي 450 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000471 5 مرغ خردشده با پوست 1800 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000525 5 مرغ خردشده  بي پوست 1800 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000518 5 مرغ 8تيكه بي 1800 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000488 5 مرغ 8تيكه با 1800 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000228 5 مغز ران 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000235 5 مغز ران 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000211 5 ران باپوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000204 5 ران بي پوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000112 15 ران بي پوست 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000549 5 ساق بي پوست 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000099 5 ساق با پوست 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000532 5 ساق بي پوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000303 5 ساق با پوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396002093 5 ساق كنتاكي 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396002079 5 ران كنتاكي 900 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396008585 5 شنسل ران فله 900 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000013 5 فيله ساده900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000020 5 فيله زعفراني 900گرمي تازه طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396002062 5 فيله سوخاري 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035282 5 فيله سوخاري  اسپايسي900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000181 5 سينه باپوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000266 5 مخلوط بال وگردن 900 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396020219 5 جگرمرغ  700 گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396020318 5 دل مرغ 700گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396020257 5 سنگدان مرغ  700گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396020615 5 پاي مرغ 700گ طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000037 15 جوجه كباب زعفراني 900 گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000105 5 ساق ساده 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000624 5 جوجه كباب زعفراني ران  900 گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035268 5 سينه چرخ كرده 450 گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396001089 5 مرغ تازه بشقابي 1800گرم طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396001058 5 مرغ تازه بشقابي 1500 گرم طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000273 5 مخلوط بال وبازو ساده 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396002086 5 مخلوط بال وبازو زعفراني 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000174 5 مخلوط ران وسينه باپوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000082 5 مخلوط ران وسينه بي پوست 1800گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396000129 15 مخلوط ران وسينه بي پوست 900گرمي طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035466 25 ناگت مرغ منجمد كيسه نايلوني طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035497 25 شنيسل ران مرغ نيمه اماده منجمد1000گرم طیطو 1389/12/15 1390/06/31
6260396035503 25 شنيسل سينه مرغ نيمه اماده منجمد1000گرم طیطو 1389/12/15 1390/06/31
           
6260418402146 25 پک 6عددی ابمیوه یک لیتری شادلی 1390/4/1 1390/06/31
           
6281034900175 5 راني هلو فلوت قوطي 240 راه ابریشم 1390/04/01 1390/05/31
6281034016029 5 راني پرتغال فلوت قوطي 240 ميلي ليتر راه ابریشم 1390/04/01 1390/05/31
6281034900182 5 راني آناناس فلوت قوطي 240 ميلي ليتر راه ابریشم 1390/04/01 1390/05/31
6281034903572 5 راني انبه فلوت قوطي 240 ميلي ليتر راه ابریشم 1390/04/01 1390/05/31
6281034903718 5 راني آلبالو فلوت قوطي 240 ميلي ليتر راه ابریشم 1390/04/01 1390/05/31
6281034904159 5 راني گلابي فلوت قوطي 240 ميلي ليتر راه ابریشم 1390/04/01 1390/05/31
           
101310000010024 10 پک 6عددي شکلات کيندر 4تايي نیک پخش نیکسان 1390/04/01 1390/06/31
           
6262032500161 5 روغن مایع مخلوط فامیلا900گرم گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432010907 5 Famila تن ماهي ويژه  ( قوطي قرمز ) گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432010204 5 Famila تن ماهي درجه يك ( قوطي آبي ) گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432010228 5 رب گوجه فرنگي Famila گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060087 5 FAMILA  روغن مايع ذرت 900 ميلي ليتري گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060155 5 FAMILA روغن مايع آفتابگردان 900 ميلي ليتري گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6262032500260 5 FAMILA  روغن مايع مخصوص سرخ كردني  900 ميلي ليتر گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080207 5 FAMILA  ماكاروني  فرمي  البو گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080030 5 FAMILAماكاروني 1.7 رشته اي گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080061 5 FAMILA  ماكاروني  1.4رشته اي 700 گرمي گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080146 5 FAMILA  ماكاروني  فرمي زنگوله گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080153 5 FAMILA  ماكاروني  فرمي  ديسك گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080177 5 FAMILA ماكاروني فرمي هورنلي گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080184 5 FAMILA  ماكاروني  فرمي  شلز گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080191 5 FAMILA  ماكاروني  فرمي  پيكولي گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060537 5 دانه زيتون بدون هسته گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060544 5 دانه زيتون با مغز فلفل گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060551 5 FAMILA دانه زيتون 750 گرمي پر شده با سير گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060568 5 FAMILA دانه زيتون 750 گرمي پر شده با بادام گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080047 5 FAMILA  ماكاروني  1.7رشته اي  700 گرمي گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432080054 5 FAMILA  ماكاروني  1.4رشته اي گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060179 5 FAMILA روغن مايع كانولا ( كلزا ) 900 ميلي ليتر گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060117 5 FAMILA روغن زيتون 250 سي سي تصفيه شده گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060124 5 FAMILA روغن زيتون 250سي سي  بكر گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060131 5 FAMILA روغن زيتون 500 سي سي تصفيه شده گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432060148 5 FAMILA روغن زيتون 500 سي سي بكر گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260681760202 5 FAMILA زيتون شور ويژه خارجي گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432061503 5 عصاره مرغ 48*24 عددي گالينا بلانكا گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432061510 5 عصاره گوشت 48*24 عددي گالينا بلانكا گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6260432061527 5 عصاره سبزيجات 48*24 عددي گالينا بلانكا گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
8410300235095 5 عصاره گوشت 30*8 عددي گالينا بلانكا گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
8410300235071 5 عصاره مرغ 30*8 عددي گالينا بلانكا(جديد) گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
8410300235088 5 عصاره سبزيجات 30*8 عددي گالينا بلانكا (جديد ) گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
6262032500185 5 روغن مايع مخصوص سرخ كردني 2500 ميلي ليتريFAMILA  گل پخش اول 1390/04/01 1390/06/31
           
8850161160615 13.8 عصاره تمبرهندی ایده ال تجارت پیمان 1390/03/15 1390/05/31
           
2010001350415 10 پک چهارتایی تن ماهی 180گرم میلاتون 1390/04/07 1390/05/31
           
8000500037874 24 شکلات فررو روشه 16عددي نیک پخش نیکسان 1390/04/16 1390/05/14
           
6260859018876 5 ناگت مرغ وقارچ 250گرمی ستاره یخی اسیا 1390/04/13 1390/05/05
6260859001007 5 ناگت مرغ 450گرمی ستاره یخی اسیا 1390/04/14 1390/05/06
6260859018937 5 مرغ کنتاکی450گرم ستاره یخی اسیا 1390/04/15 1390/05/07
           
############# 20 پک ماءالشعيرليمو يک ليتري کاله 1390/04/08 1390/05/31
############# 20 پک ماءالشعیر هلویک لیتری کاله 1390/04/08 1390/05/31
############# 20 پک ماءالشعیرانار یک لیتری کاله 1390/04/08 1390/05/31
           
8851499020312 10 بي بي كورن در آب 280 گرمي شيشه سوپرمكس ماهان پیروزکیش 1390/04/23 1390/05/05
8851499020329 10 بي بي كورن در سركه 280 گرمي شيشه سوپرمكس ماهان پیروزکیش 1390/04/24 1390/05/06
8851499020503 10 بي بي كورن در سركه و فلفل 280 گرمي شيشه سوپرمكس ماهان پیروزکیش 1390/04/25 1390/05/07
8850345991127 10 روغن سبوس برنج 1لیتر ماهان پیروزکیش 1390/04/26 1390/05/08
           
6261107026285 20 سوپ جو70گرمی هاتی کارا گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107026278 20 سوپ قارچ 70گرمی هاتی کارا گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107026308 20 سوپ زرشک وگوجه فرنگی 70گرمی هاتی کارا گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107026292 20 سوپ مرغ ورمیشل 70گرمی هاتی کارا گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107004481 10 برنج طارم ایرانی 10کیلویی پردیس گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107003668 10 لوبيا قرمز 900 گرمي گلستان گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107003644 10 عدس 900 گرمي گلستان گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107013926 35 نوشيدني چاي سبز ليمو 350 سي سي گلستان گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107013919 35 نوشيدني چاي سرد كلاسيك 350 سي سي گلستان گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107013902 35 نوشيدني چاي سرد ليمو 350 سي سي گلستان گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107000032 10 رب گوجه فرنگي 800 گرمي پرديس گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107021129 10 چاي هندوستان ممتاز 500 گرمي گلستان گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107023611 10 چاي سيلان عطري 500 گرمي گلستان گلستان 1390/05/01 1390/05/15
6261107016910 13 ادويه پودر سوخاري 300 گرمي هاتي كارا گلستان 1390/05/01 1390/05/15
           
  13 سركه بالزاميك ايتاليايي 1 ليتري زرين تاليا ماهان پیروز کیش 1390/05/06 1390/06/08
8007150906529 13 روغن زيتون ايتاليايي 1 ليتري زرين تاليا ماهان پیروز کیش 1390/05/07 1390/06/09
8850345911293 13 روغن سبوس برنج تايلندي 1 ليتري (زرين تاليا و ريزي) ماهان پیروز کیش 1390/05/08 1390/06/10
           
6260867400090 5 پنير 400 گرمي پاك آرا پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260867400397 5 پنير 400 گرمي پروبيوتيك پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204928 5 ماست همزده طلایی 1500گرم پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204942 5 ماست همزده طلايي 1000گرم پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063200296 5 شير كاكائو پاكتي استريليزه 1 ليتري پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204492 5 شير كاكائو يك ليتري پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063200234 5 ماست موسير250 گرمي پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204591 5 ماست دبه اي پرچرب پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204631 5 ماست دبه ای پروبیوتیک پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260453500012 5 كشك 250 گرمي پاك پي  پاک 1390/05/10 1390/05/25
           
6260333800201 15 رشته آشي 500 گرمي انسی 1390/05/08 1390/06/10
6260333800218 15 رشته پلوئي 500 گرمي انسی 1390/05/08 1390/06/10
6260333800638 15 جو پرك 200 گرمي انسی 1390/05/08 1390/06/10
6260333800515 15 جو پوست كنده 300 گرمي انسی 1390/05/08 1390/06/10
6260333800522 15 گندم پوست كنده 300 گرمي انسی 1390/05/08 1390/06/10
           
8690576029004 15 ماكاروني آنكارا رشته 500 گرمي حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
8690576029011 15 آنكارا ماكاروني اسپاگتي 500 گرمي حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
8690576029448 15 آنكارا ماكاروني قلمي500گرمي حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
8690576029165 15 آنكارا ماكاروني فنري 500 گرمي حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
8690576029226 15 ماكاروني 500 گرمي آنكارا Fiyonk  حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
8852113512732 20 كمپوت آناناس حلقه  565گرمي Dell حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
8854809009168 20 كنسروذرت425گرمي حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
6260974800097 20 آبليمو 1ليتري حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
6260809200023 20 حلوا 200 ساده حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
6260809200085 20 حلوا 200  کاکائو حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
8858678850425 20 كمپوت آناناس حلقه 850گرميmerry   حامیان تجارت 1390/05/08 1390/06/12
           
6261191003513 8 پنير خامه 150 گرم می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191003537 8 پنير خامه اي سبزي می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191091374 8 پنير خامه اي فلفلي می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191091435 8 پنيرخامه اي گوجه اي می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191091305 8 ماست دبه اي می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191091732 8 ماست دبه 2300 کم چرب می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191000109 8 ماست 500 گرمي پرچرب می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191000017 8 دوغ 1.5 ليتري می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191003131 8 خامه ساده 100 گرم می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191090124 8 خامه عسل 100 گرم می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191000192 8 ماست 1500 گرم می ماس 1390/05/10 1390/06/10
6261191003124 8 خامه شكلات فندقي می ماس 1390/05/10 1390/06/10
           
8690579003339 25 اسپاگتي پنج 500 گرمي سلفون Filiz Spaghetti پناهنده 1390/05/08 1390/06/11
8690579140515 25 اسپاگتي يك 500 گرمي سلفون  Filiz Spaghettini پناهنده 1390/05/08 1390/06/11
8690579140508 25 اسپاگتي سيزده 500 گرمي سلفون Filiz Bavette پناهنده 1390/05/08 1390/06/11
8690579140010 25 اسپاگتي لوله اي 500 گرمي سلفون Filiz Bucatini پناهنده 1390/05/08 1390/06/11
8690565130704 17 لبنه 200 گرم معمولي پناهنده 1390/05/08 1390/06/11
           
6260862700126 10 ماالشعير ساده 330cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700140 10 ماالشعير ليمو 330cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700157 10 ماالشعير هلو 330cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700133 10 ماالشعير سيب 330cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700225 10 ماالشعير استوايي 330cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700171 10 ماالشعير انار 330cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700164 10 ماالشعير تمشك 330cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700249 10 ماالشعير ساده 1000cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700256 10 ماالشعير ليمو 1000cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700270 10 ماالشعير هلو 1000cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700263 10 ماالشعير سيب 1000cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700232 10 ماالشعير استوايي 1000cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700287 10 ماالشعير تمشك 1000cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
6260862700294 10 ماالشعير انار1000cc جو جو 1390/05/09 1390/06/9
           
6260144400089 10 آب معدني 1500 سي سي 10 زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400096 10 آب معدني 500 سي سي 48 زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022300104 10 نوشابه گازدار كولا  قوطي فلزي 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022300111 10 نوشابه گازدار پرتقالي  قوطي فلزي 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022300128 10 نوشابه گازدار ليمويي  قوطي فلزي 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022300135 10 نوشابه گازدار ليموناد  قوطي فلزي 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022300142 10 نوشابه گازدار كولا رژيمي  قوطي فلزي 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022312015 10 نوشابه گازدار پرتقالي بطري پت 300 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022312022 10 نوشابه گازدار كولا بطري پت 300 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022312039 10 نوشابه گازدار ليمويي بطري پت 300 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022322717 10 نوشابه گازدار پرتقالي رژيمي بطري پت 300 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022322854 10 نوشابه گازدار ليموناد بطري پت 300 سي سي 49 زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022323226 10 نوشابه گازدار كولا رژيمي بطري پت 300 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022324018 10 نوشابه گازدار پرتقالي  بطري پت 1500 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022324025 10 نوشابه گازدار كولا بطري پت 1500 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022324032 10 نوشابه گازدار ليمويي بطري پت 1500 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022324117 10 نوشابه گازدار پرتقالي رژيمي بطري پت 1500 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022324124 10 نوشابه گازدار كولا رژيمي بطري پت 1500 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022324230 10 نوشابه گازدار ليموناد بطري پت 1500 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022371302 10 ماالشعير قوطي مالت 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022371319 10 ماالشعير قوطي ليمويي 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022371340 10 ماالشعير قوطي سيب 330 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400324 10 ماالشعير مالت گردشي 280 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400331 10 مالشعير آناناس گردشي 280 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400348 10 مالشعير ليمويي گردشي 280 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400355 10 مالشعير سيب گردشي 280 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400362 10 مالشعير هلويي گردشي 280 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144421534 10 مالشعير آناناسي بطر pet يك ليتري زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372170 10 مالشعير سيب بطر pet يك ليتري زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144421558 10 مالشعير هلو بطر pet يك ليتري زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144421565 10 مالشعير توت فرنگي بطر pet يك ليتري زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144421503 10 مالشعير مالت بطر pet يك ليتري زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6262144421510 10 مالشعير انار بطر pet يك ليتري زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372194 10 مالشعير ليمويي بطر pet يك ليتري زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260167810025 10 دوغ گازدار 1500 سي سي زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260167812159 10 دوغ بدون گاز 1500 سي سي21 زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260167820024 10 دوغ بدون گاز 250 سي سي 36 زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372323 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف طالبي 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372408 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف استوايي 300cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372019 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف ليمو 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022371982 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف مالت 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372309 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف آناناس 300cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022371999 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف سيب 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372347 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف گلابي 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372330 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف انبه 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372354 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف تمشك 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372002 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف هلو 300cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372033 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف انار 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022372286 10 ماالشعير شيشه يك بار مصرف توت فرنگي 330cc  زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400423 10 آب سيب گازدار زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260144400508 10 نوشیدنی قوطی250 سی سی گازدارطعم سیب زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022374211 10 ماءالشعیرقوطی 250سی سی استارباطعم سیب زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260022373634 10 ماءالشعیرقوطی 250سی سی استارباطعم لیمو زمزم 1390/05/09 1390/06/11
6260014400317 10 ماالشعیرشیشه ای 330سی سی استارباطعم هلو زمزم 1390/05/09 1390/06/11
           
6260867400090 5 پنير 400 گرمي پاك آرا پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260867400397 5 پنير 400 گرمي پروبيوتيك پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204928 5 ماست همزده طلایی 1500گرم پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204942 5 ماست همزده طلايي 1000گرم پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063200296 5 شير كاكائو پاكتي استريليزه 1 ليتري پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204492 5 شير كاكائو يك ليتري پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063200234 5 ماست موسير250 گرمي پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204591 5 ماست دبه اي پرچرب پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260063204631 5 ماست دبه ای پروبیوتیک پاک 1390/05/10 1390/05/25
6260453500012 5 كشك 250 گرمي پاك پي  پاک 1390/05/10 1390/05/25
           
6261191003513 8 پنير خامه 150 گرم می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191003537 8 پنير خامه اي سبزي می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191091374 8 پنير خامه اي فلفلي می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191091435 8 پنيرخامه اي گوجه اي می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191091305 8 ماست دبه اي می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191091732 8 ماست دبه 2300 کم چرب می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191000109 8 ماست 500 گرمي پرچرب می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191000017 8 دوغ 1.5 ليتري می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191003131 8 خامه ساده 100 گرم می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191090124 8 خامه عسل 100 گرم می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191000192 8 ماست 1500 گرم می ماس 1390/05/9 1390/6/9
6261191003124 8 خامه شكلات فندقي می ماس 1390/05/9 1390/6/9
           
6.26013E+12 13 كنسرو سيرابي (قوطي فلزي با درب معمولي) 850گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330432 13 كنسرو لوبيا قرمز (قوطي فلزي با درب معمولي) 450گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330395 13 كنسرو مرغ (قوطي فلزي بادرب معمولي) 180گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330401 13 كنسرو كله پاچه (قوطي فلزي با درب معمولي) 850گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330425 13 كنسرو سيرابي (قوطي  با درب آسان باز شو) 850گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330418 13 كنسرو ماهي تن جنوب (قوطي فلزي با درب آسان باز شو) 180گرم تيهو ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330388 13 كنسرو ماهي تن جنوب (قوطي فلزي با درب معمولي) 180گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330340 13 كوكو سبزي با پوره سيب زميني منجمد - آماده (ظرف يكبار مصرف) 300 گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330333 13 كتلت و پوره سيب زميني منجمد-آماده(ظرف يكبار مصرف) 300 گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330289 13 چلو خورشت كرفس  منجمد - آماده (ظرف يكبار مصرف) 500گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330296 13 چلو خورشت قرمه سبزي منجمد - آماده (با ظرف يكبار مصرف) 500گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330302 13 با قالي پلو با مرغ منجمد - آماده (با ظرف يكبار مصرف) 500گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330319 13 زرشك پلو با مرغ منجمد - آماده (ظرف يكبار مصرف) 500گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330357 13 باقالي پلو با گوشت منجمد - آماده (ظرف يكبار مصرف) 500گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330371 13 چلو خورشت قيمه و سيب زميني منجمد - آماده (ظرف يكبار مصرف) 500گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330326 13 جوجه كباب با برنج منجمد - آماده (ظرف يكبار مصرف ) 500گرم ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330005 13 سالاد فيله مرغ 250 گرمي ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330067 13 سالاد سوسيس و پاستا 250 گرمي ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330036 13 سالاد كالباس با سبزيجات 250 گرمي ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330012 13 سالادفیله مرغ 400گرمی ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330074 13 سالادسوسیس وپاستا400گرمی ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330043 13 سالاد کالباس وسبزیجات400گرمی ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330708 13 کنسروماهي 120گرمي کليددار ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330814 13 کنسروسيرابي 850گرمي کليددار ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330791 13 کنسرو کله پاچه 850گرمی کلیددار ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
6260128330753 13 کنسرو مرغ 180گرمی کلیددار ایرلن تیهو 1390/05/9 1390/06/11
           
6260532812012 10 ماكاروني فرمي سمولينا(فوسيلي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532812111 10 ماكاروني فرمي سمولينا(پنه ريگاته)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532812210 10 ماكاروني فرمي سمولينا(سدانو)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532812319 10 ماكاروني فرمي سمولينا(زنگوله)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532812616 10 ماكاروني فرمي سمولينا(ديسك)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532812715 10 ماكاروني فرمي سمولينا(شقايق)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532812814 10 ماكاروني فرمي سمولينا(تالياتله)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532812913 10 ماكاروني فرمي سمولينا(صدفي سوپي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532813118 10 ماكاروني فرمي سمولينا(متزه پنه)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532813217 10 ماكاروني فرمي سمولينا(گراندي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532813316 10 ماكاروني فرمي سبوسدار(فيدلي رشته سوپي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532813415 10 ماكاروني فرمي سمولينا(پيكولي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532813514 10 ماكاروني فرمي سمولينا (شلز)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532820031 10 ماكاروني فرمي سمولينا(دانه برنجي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532820154 10 ماكاروني فرمي سمولينا(البو)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532820222 10 ماكاروني فرمي پروانه اي 500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532820840 10 ماكاروني فرمي پروانه اي فانتزي500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532820956 10 ماکاروني رشته اي 1.3-500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532820963 10 ماکارونی رشته ای 1.3-700گرمی زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532800392 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي)1.5سبوسدار500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532800422 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي)1.5سبوسدار700گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801603 10 ماكاروني فرمي پاپريكا(گراندي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801610 10 ماكاروني فرمي سبزيجات(گراندي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801702 10 ماكاروني فرمي مخلوط سبزيجات (فيدلي رشته سوپي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801771 10 ماكاروني فرمي اسفناجي(پيكولي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801795 10 ماكاروني فرمي سبزيجات(پيكولي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801870 10 ماكاروني فرمي پاپريكا(شلز)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801887 10 ماكاروني فرمي سبزيجات(شلز)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532804215 10 ماكاروني فرمي سبوسدار(پيكولي)500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532804277 10 ماكاروني فرمي اسفناجي (گراندي )500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532810018 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي)1.5   500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532810025 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي)1.5   700گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532810032 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي)1.5   900گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532810117 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي) 1.7  500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532810124 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي) 1.7  700گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532811015 10 ماكاروني رشته اي (اسپگتي) لينگوييني500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532811022 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي) لينگوييني700گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532811954 10 ماكاروني رشته اي (اسپاگتي) 2.5   500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532813019 10 ماکارونی فرمی سمولینا دیتالی 500گرم زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532820208 10 ماکارونی فرمی سمولینا مزرعه حیوانات500گرمی زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801863 10 ماکارونی فرمی اسفناجی شلز500گرم زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
6260532801788 10 ماکاروني فرمي پاپريکا پيکولي 500گرمي زرماکارون 1390/05/8 1390/05/31
           
6261518800016 10 رطب مضافتي درجه يك جعبه مقوايي 600گرم مرواريد سياه بم حسن جعفری 1390/05/09 1390/06/9
6261518800023 10 رطب مضافتي درجه يك جعبه مقوايي 700گرم مرواريد سياه بم حسن جعفری 1390/05/09 1390/06/9
2000001245033 10 رطب ممتاز مضافتي بم 700گرمي حسن جعفری 1390/05/09 1390/06/9

2000001282847

10 رطب ممتاز مضافتي بم 600 گرمي حسن جعفری 1390/05/09

1390/06/9

   دانلود : ???? ???? ???????.pdf           حجم فایل 304 KB